Tuesday, 06/12/2022 - 15:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LƠ PANG

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Lơ Pang – xã Lơ Pang được thành lập theo Quyết định số:     75 QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang. Trường Tiểu học được tách ra từ trường THCS Lơ Pang.

Năm học 2021-2022 toàn trường có:

-Tổng số CBNV: 37 người.

Trong đó:

CB Quản lý: 03 người.

GV văn hóa: 25 người.

GV bộ môn: 06 người ( Thể dục: 02; Mĩ thuật: 02; Âm nhạc: 01; Tiếng anh:01).

Nhân viên: 03 người (Kế toán, Thư viện, Bảo vệ).

-Tổng số lớp: 25 lớp.

Gồm 5 điểm làng:

Điểm trường chính: 9 lớp.

Điểm làng Alao: 6 lớp.

Điểm làng Đăklá - Trã: 5 lớp.

Điểm làng Blên: 3 lớp.

Điểm làng Pyầu: 2 lớp.

  • Số học sinh 678 em

Khối   I: số lớp: 5 số học sinh 152

Khối  II: số lớp: 6 số học sinh 139

Khối III: số lớp: 4 số học sinh 120

Khối IV: số lớp: 5 số học sinh 126

Khối  V: số lớp: 5 số học sinh 141

 

 

 

 

 

 

 Nhiệm vụ và quyền hạn trường Tiểu học:

1. Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

3. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

4. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.

5. Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

6. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

7. Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

9. Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.

10. Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                                                            Tin và ảnh: Trường Tiểu học Lơ Pang